Консултинг

ДЕЙНОСТИ:

КОНСУЛТИНГ

1.1. Консултинг в туризма

- Бизнес-планове за изграждане на ваканционни селища и комплекси

- Управление на готови комплекси за настаняване (изработване на маркетингова политика и концепция,търговска политика, договори, преговори с партньори, разширяване на кръга от партньорства,разработване на нови емитивни туристически пазари, подобряване на позиционирането на туристическия продукт, оперативно управление на туристически обект и пр.)

- Мениджмънт на хотели, туроператорски и агентски фирми (изработване / подобряване на субординационната структура на съответния икономически субект, маркетингова, търговска политика, бюджетиране, финансови анализи и пр.)

1.2. Консултинг при маркетингови и пазарни анализи

- Пазарни анализи, потребителски анкети,проучвания.Съставяне на маркетингова политика

- Маркетингови анализи, откриване и разработване на пазарни ниши,профил на купувача, анализ на пазарни сегменти...

.

1.3. Финансово и кредитно консултиране

Финансов анализ на баланси и отчети – анализ на финансови коефициенти и необходимите изводи и тенденции. Прогнозиране и анализиране на парични потоци; планиране и бюджетиране Мениджмънт на проблемни експозиции – преговори с банки при просрочени банкови кредити; обучение на служители за събиране на просрочени задължения; създаване на правила и процедури за събиране на просрочени вземания; преговори с проблемни длъжници.

1.4. Застрахователен консултинг

Общо застраховане : автомобилно, жилищно, застраховки при пътувания, застраховки професионална отговорност, индустриално и селскостопанско застраховане, застраховки в областта на туризма и др.