За нас

"Киров Капитал Консулт ЕООД"  KKK-logo-var 3е консултантско-мениджърска  компания за разработване, управление на бизнеспланове и инвестиционни проекти,  както и за организиране и провеждане на специални събития (предимно с бизнес-насоченост).

Фирмата е основана през 2010 г. със седалище гр. Варна.

Още през същата година екипът е поканен като независим консултант при организирането на проекта "Конференция МОРЕ 2010". В последствие фирмата е избрана за Организатор на мероприятието.

1.  Профил

a.      История

Компанията е създадена през 2010 г. в отговор на нарaстналите нужди на пазара от професионално консултиране на собственици на капитал, които искат да развият бизнеса си в сфери, чужди за основната им дейност. Световната икономическа и финансова криза допълнително изостря проблемите, свързани с ефективно развиване на бизнеса.

b.     Дейност

Основни сфери на дейност на компанията са:

КОНСУЛТИНГ

Консултинг в туризма

- Бизнес-планове за изграждане на ваканционни селища и комплекси

- Управление на готови комплекси за настаняване (изработване на маркетингова политика и концепция, търговска политика, договори, преговори с партньори, разширяване на кръга от партньорства, разработване на нови емитивни туристически пазари, подобряване на позиционирането на туристическия продукт, оперативно управление на туристически обект и пр.)

- Мениджмънт на хотели, туроператорски и агентски фирми (изработване / подобряване на субординационната структура на съответния икономически субект, маркетингова, търговска политика, бюджетиране, финансови анализи и пр.)

Консултинг при маркетингови и пазарни анализи

- Пазарни анализи, потребителски анкети, проучвания.Съставяне на маркетингова политика

- Маркетингови анализи, откриване и разработване на пазарни ниши,профил на купувача, анализ на пазарни сегменти…

Финансово и кредитно консултиране

Финансов анализ на баланси и отчети – анализ на финансови коефициенти и необходимите изводи и тенденции. Прогнозиране и анализиране на парични потоци; планиране и бюджетиране; мениджмънт на проблемни експозиции – преговори с банки при просрочени банкови кредити; обучение на служители за събиране на просрочени задължения; създаване на правила и процедури за събиране на просрочени вземания; преговори с проблемни длъжници.

Застрахователен консултинг

Общо застраховане: автомобилно, жилищно, застраховки при пътувания, застраховки професионална отговорност, индустриално и селскостопанско застраховане, застраховки в областта на туризма и др.

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТ

Това е сравнително нова дейност, която доби популярност в България по времето на “строителния бум” в годините преди навлизането на страната в икономическата криза. Компанията предлага професионално управление на собствеността Ви, концентрирано в три плоскости: менажиране, поддръжка и контрол.

СЪБИТИЕН МЕНИДЖМЪНТ

Събитийният мениджмънт не е просто съвкупност от услуги реализирани на едно място в определен времеви интервал. Той включва цялостно планиране на съответното събитие – от идеята, през технологичните етапи до самата реализация и в най – малките детайли

2.  Стратегия & визия

a.      Визия

Визията ни в най – голяма степен личи от мотото на Компанията : “Ние знаем, че вие можете”. Развитието на Света винаги се е дължало на превръщането на идеите в реализирани проекти. Нашият екип вярва в това, че една идея реализирана по подходящия начин, непременно допринася за развитието не само на бизнеса, но и на обществото като цяло.

b.     Мисия

Мисията на компанията е свързана с няколко основни постулати:

-          еволюционно развитие, а не революционно;

-          постоянство в работата и резултатите;

-          стремеж към постоянно повишаване на качеството на работа и услугите

устойчиво развитие.

 

c.      Бизнес цели

Бизнес целите пред компанията са няколко според времевия интервал:

-          краткосрочен план: установяване на трайни партньорски и клиентски отношения и стабилна дейност в условията на криза;

-          средносрочен план: плавно увеличаване на клиентската и партньорска мрежа;

-          дългосрочен план: водещо място в сферата на локалния пазар.

d.     Стратегия на разтеж

Растежът на компанията се разглежда от нас в контекста на:

3.  Продукти и услуги

a.      Продукти

Дейността на компанията в момента не е концентрирана в сферата на реалното производство. В този смисъл крайните продукти, които предоставя компанията, са по-скоро готови и индивидуално ориентирани пакети от услуги

 

b.     Услуги

Основните услуги, които компанията предлага са:

 

Предлагането на професионална и комплексна експертна помощ и подкрепа при разработването на различни бизнес проекти е една от основните области на активност на фирмата. Екипът от млади професионалисти може да бъде полезен както при единични консултации, така и в цялостно разработване на бизнес-планове с фокус върху няколко основни сфери:

- Управление в туризма

- Маркетинг

- Финанси и кредити

- Застраховане

- Други

БИЗНЕС ПЛАНОВЕ

-          Изготвяне на цялостни бизнес-планове, включващи всички етапи и модули от идейния проект до реализацията и последващия контрол.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

- Управление на проекти в туризма и сферата на услугите. Оптимизиране на субординационни структури на фирми и на дейностите като цяло. Преструктуриране на компании и бизнес с цел повишаване ефективността на работа и по-добри икономически и финансови резултати

СЪБИТИЕН МЕНИДЖМЪНТ

- Цялостно организиране и провеждане на различни по мащаб събития: семинари, конгреси, конференции, презентации и др. форуми, заедно с всички съпътстващи дейности: настаняване, хранене, анимация, медия и реклама, транспорт, наем на мултимедийна техника, наем на автомобили, застраховане и пр.

c.      Конкурентноспособност

Кои са основните конкурентни предимства на компанията?

-         млади специалисти с модерни възгледи в своята сфера;

-         индивидуален подход към всеки клиент - за нас нуждите на клиентите са строго индивидуални, въпреки че могат често да се класифицират в конкретни групи. Именно в индивидуалния подход смятаме, че професионализмът на една фирма проличава в най – голяма степен;

-         дългогодишен опит на водещите лица - водещият мениджмънт в компанията има зад гърба си респектиращ опит в сериозни компании;

-         гъвкавост – за разлика от големите компании със сложна линейна субординационна структура, в нашата компания се работи много експедитивно и ефективно от момента на получаване на ангажимент до неговото изпълнение. Няма я тромавата структура на множество отдели. Управленските решения се вземат след задълбочен анализ и се свеждат до изпълнение без да е необходимо да се преодолява тромава бюрократична линия на изпълнение.

4.  Мениджмънт и собственост

a.      Собственик

Димитър Киров: 100 % от капитала

b.     Мениджъри:

Главен мениджър: Димитър Киров

Маркетинг мениджър: Боряна Златева

c.      Сътрудници:

-          Тодор Дянков д.и. - маркетолог

-          Виктор Атанасов: финанси

-          Инж. Андриан Консулов: проектиране, инвеститорски контрол

-          Мариян Маринов: застраховане

-          Мая Дафинова: международни отношения

5.  Портфолио

Някои реализирани проекти

А. Проект “МОРЕ”

Това е уникален за България национален проект, който цели създаването на национални стандарти в областта на онкологичните заболявания, посредством обвързването на работата на водещи български специалисти от цялата страна и провеждането на системни срещи през годината.  Абревиатурата МОРЕ произлиза от “Мултидисциплинарни Онкологични Разговори и Екстракти”. Проектът стартира през 2010 г. и включва поетапно организиране на няколко годишни срещи на най-високо експертно ниво, наречени “Експертни бордове”, както и Национална годишна конференция през октомври.

През 2010 “Киров Капитал Консулт” е избран за независим консултант по проекта, а в последствие и за главен организатор на събитията, свързани с проекта.

Б. Годишни национални конференции “Таласемия”

Това са годишни национални конференции, посветени на заболяването Таласемия. Това е рядко тежко наследствено заболяване, най-общо характеризиращо се с невъзможността на костния мозък да произвежда някои от нормалните вериги на хемоглобина (алфа, бета), съдържащи се в червените кръвни телца. Има различни типове таласемия както и нейнотото клинично представяне е различно по степен на тежест. При по-тежките варианти на таласемия майор и някой от интермедиерните форми хемоглобинът на пациентите е по-нисък и това налага преливане на кръв на редовни интервали от по няколко седмици.

Бета-таласемията е едно от най-честите моногенни заболявания в света. В частност бета-таласемията е най-често срещаното генетично заболяване в средиземноморските страни. На някои от средиземноморските острови честотата на хетерозиготите варира между 5 и 20%. Разпространението на таласемия минор е преобладаващо при кипърци (14.7%), гърци (8%), албанци (7.1%) и италианци (3.7%). Честотата на заболяването в България е 2.4%, което означава че 200 000 българи са носители и 18-20 новородени се раждат с таласемия минор всяка година.

В. Презентации на фармацевтични компании

-          Инотек

-          Рош и др.

За четиригодишната си бизнес-история компанията е управлявала проекти на стойност малко над 500 000 лв.