Представяне

"Киров Капитал Консулт ЕООД"  KKK-logo-var 3

е консултантско-мениджърска  компания за разработване, управление на бизнеспланове и инвестиционни проекти,  както и за организиране и провеждане на специални събития (предимно с бизнес-насоченост).

Фирмата е основана през 2010 г. със седалище гр. Варна.

Още през същата година екипът е поканен като независим консултант при организирането на проекта "Конференция МОРЕ 2010". В последствие фирмата е избрана за Организатор на мероприятието.

Профил

История

Компанията е създадена през 2010 г. в отговор на нарaстналите нужди на пазара от професионално консултиране на собственици на капитал, които искат да развият бизнеса си в сфери, чужди за основната им дейност. Световната икономическа и финансова криза допълнително изостря проблемите, свързани с ефективно развиване на бизнеса.

b.     Дейност

Основни сфери на дейност на компанията са:

КОНСУЛТИНГ

Консултинг в туризма

- Бизнес-планове за изграждане на ваканционни селища и комплекси

- Управление на готови комплекси за настаняване (изработване на маркетингова политика и концепция, търговска политика, договори, преговори с партньори, разширяване на кръга от партньорства, разработване на нови емитивни туристически пазари, подобряване на позиционирането на туристическия продукт, оперативно управление на туристически обект и пр.)

- Мениджмънт на хотели, туроператорски и агентски фирми (изработване / подобряване на субординационната структура на съответния икономически субект, маркетингова, търговска политика, бюджетиране, финансови анализи и пр.)

Консултинг при маркетингови и пазарни анализи

- Пазарни анализи, потребителски анкети, проучвания.Съставяне на маркетингова политика

- Маркетингови анализи, откриване и разработване на пазарни ниши,профил на купувача, анализ на пазарни сегменти…

Финансово и кредитно консултиране

Финансов анализ на баланси и отчети – анализ на финансови коефициенти и необходимите изводи и тенденции. Прогнозиране и анализиране на парични потоци; планиране и бюджетиране; мениджмънт на проблемни експозиции – преговори с банки при просрочени банкови кредити; обучение на служители за събиране на просрочени задължения; създаване на правила и процедури за събиране на просрочени вземания; преговори с проблемни длъжници.

Застрахователен консултинг

Общо застраховане: автомобилно, жилищно, застраховки при пътувания, застраховки професионална отговорност, индустриално и селскостопанско застраховане, застраховки в областта на туризма и др.

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТ

Това е сравнително нова дейност, която доби популярност в България по времето на “строителния бум” в годините преди навлизането на страната в икономическата криза. Компанията предлага професионално управление на собствеността Ви, концентрирано в три плоскости: менажиране, поддръжка и контрол.

СЪБИТИЕН МЕНИДЖМЪНТ

Събитийният мениджмънт не е просто съвкупност от услуги реализирани на едно място в определен времеви интервал. Той включва цялостно планиране на съответното събитие – от идеята, през технологичните етапи до самата реализация и в най – малките детайли

2.  Стратегия & визия

Продукти

Дейността на компанията в момента не е концентрирана в сферата на реалното производство. В този смисъл крайните продукти, които предоставя компанията, са по-скоро готови и индивидуално ориентирани пакети от услуги

Услуги

Основните услуги, които компанията предлага са:

Професионална и комплексна експертна помощ и подкрепа при разработването на различни бизнес проекти е една от основните области на активност на фирмата. Екипът от млади професионалисти може да бъде полезен както при единични консултации, така и в цялостно разработване на бизнес-планове с фокус върху няколко основни сфери:

- Управление в туризма

- Маркетинг

- Финанси и кредити

- Застраховане

- Други

БИЗНЕС ПЛАНОВЕ

-          Изготвяне на цялостни бизнес-планове, включващи всички етапи и модули от идейния проект до реализацията и последващия контрол.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

- Управление на проекти в туризма и сферата на услугите. Оптимизиране на субординационни структури на фирми и на дейностите като цяло. Преструктуриране на компании и бизнес с цел повишаване ефективността на работа и по-добри икономически и финансови резултати

СЪБИТИЕН МЕНИДЖМЪНТ

- Цялостно организиране и провеждане на различни по мащаб събития: семинари, конгреси, конференции, презентации и др. форуми, заедно с всички съпътстващи дейности: настаняване, хранене, анимация, медия и реклама, транспорт, наем на мултимедийна техника, наем на автомобили, застраховане и пр.